Top Brands2018

Top Brands2018

برندگان محصولات کانادا سال 2018 توسط مصرف کنندگان کانادایی و هیئت منصفه ای از کارشناسان صنعتی انتخاب شدند.

 تهیه محصولات مصرفی در کانادا (محصولات کانادا) مثل هر جای دیگر دنیا نیاز به مطالعه و پرسیدن تجربه دیگران دارد تا بتوانیم  نهایت استفاده را از میزان هزینه ای که بابت خرید این محصولات می کنیم داشته باشیم . امسال هم طبق روال سه دهه، مصرف کنندگان کانادایی و هیئت منصفه ای از کارشناسان صنعتی در میان قفسه های فروشگاه ها دنبال محصولات جدیدی می گردند که بتواند از  لحاظ نوآوری طراحی، ارزش، عملکرد و بسته بندی از عهده انتظارت خریدار بر بیایند.

برندگان محصولات کانادا به این ترتیب انتخاب می شوند: اول، هیئت داوران محصول سالانه فینالیست ها ی کانادا را انتخاب می کنند، یعنی محصولاتی که استانداردهای نوآوری را رعایت می کنند یا  حتی فراتر از این استانداردها هم می روند، سپس توسط نظرسنجی آنلاین به نام Rogers Insights  که توسط TNS انجام  می گیرد از هزاران مشتری معمولی کانادایی بازخورد و دیدگاه های آنها را می پرسند که در نهایت یک  شاخص نوآوری روش شناسی (ISS) بدست می آید  که شامل رضایت، نوآوری، تجدید نظر و قصد خرید می باشد .

برای اینکه محصول مورد نظر جزو محصولات کانادا در این سال انتخاب شود و مهر و موم قرمز  POY 2018 را دریافت کند باید از نوآوری در طراحی، عملکرد و بسته بندی قابل قبول باشد . مهر و موم قرمز به شما  اطمینان می دهد که محصول  فرآیند قضاوت دقیق را پشت سر گذاشته و توسط کارشناسان صنعتی و مصرف کنندگان واقعی کانادا مورد بررسی قرار گرفته است.

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top