کمک کانادا به بیروت

کمک کانادا به بیروت


پس از انفجار مهلک در بیروت کانادا پنج میلیون دلاربه این کشور کمک خواهد کرد،همچنین صندوقی برای امداد‌های بعدی تهیه شده است.

کانادا همچنان مجددا تاکید کرد کمک های خود را به دولت لبنان ارائه نمی‌کند و به دنبال راه‌حل‌های بهتری برای ارسال کمک خود به لبنان است
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top