آخرین سکوی یخی کانادا

آخرین سکوی یخی کانادا


آخرین سکوی یخی کانادا در قطب شمال در اقیانوس اطلس فرو ریخت و دیگر هیچ سکوی یخی کاملی در سراسر کانادا وجود نخواهد داشت.

بنا بر تصاویر ماهواره ای این یخ تاق در اواخر جولای و اوایل ماه اگوست فرو ریخته است. دلیل این اتفاق پدیده گرمایش کره زمین می‌باشد

 

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top