اجازه کار همسران افراد غیر کانادایی به اخذ اقامت دایم منجر خواهد شد

اجازه کار همسران افراد غیر کانادایی به اخذ اقامت دایم منجر خواهد شد

بر اساس گزارش جدید اداره مهاجرت کانادا، همسران دانشجویان و کارگران خارجی میتوانند قانونا مشغول به کار شده و در نهایت برای اخذ اقامت دائم اقدام نمایند

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top