سیر نزولی زاد وولد در کانادا

سیر نزولی زاد وولد در کانادا


با توجه به سیر نزولی زاد و ولد در کانادا،این کشور همچنان نیازمند ورود مهاجران جدید است و بررسی‌ها نشان می‌دهد کانادا برای پیشرفت اقتصادی باید همواره پذیرای آنان باشد.

پیش‌بینی می شود تا دوهزاروسی  کانادا جایگزین روسیه به عنوان دهمین اقتصاد بزرگ جهان شود و این رتبه را تا ادامه قرن حفظ کند.

 

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top