جمعیت کانادا به 38 میلیون نفر رسید

جمعیت کانادا به 38 میلیون نفر رسید


علی رغم بحران کرونا و مشکلات پیش آمده به نظر می رسد که جمعیت کانادا رو به افزایش است. مطابق آمار منتشر شده از سازمان آمار کانادا، تا تاریخ 1 اپریل جمعیت کانادا 37,971,020 گزارش شده است که نسبت به اخرین آمار 0/2 درصد افزایش داشته است که درصد بیشتر آن مربوط به افزایش مهاجرت به این کشور می باشد.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top