مراسم سوگند شهروندی به صورت مجازی برگزار خواهد شد

مراسم سوگند شهروندی به صورت مجازی برگزار خواهد شد


از تاریخ 14 مارچ با بحران کرونا، مراسم سوگند شهروندی برای مهاجران لغو گردید. خبر خوب برای افرادی که پرونده آنها برای این موضوع به حالت تعلیق درآمده بود، این است که این مراسم برای مهاجران به صورت مجاری برگزار خواهد شد و آنها می توانند به زودی شهروند کانادا شوند. اداره مهاجرت اعلام کرده است که بسته به نیاز و زمان بندی افراد این مراسم برگزار خواهد ش
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top