ماه صورتی در تورنتو

ماه صورتی در تورنتو


در ششمین روز در ماه جون ، ماه به صورت زیباو منحصر به فردی به رنگ صورتی در آسمان انتاریو پدیدار می شود و شما می توانید این رویداد خیره کننده را حدود ساعت 9 شب (بسته به منطقه) در آسمان مشاهده کنید.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top