دندانپزشکی ها نیز در انتاریو بازگشایی شدند.

دندانپزشکی ها نیز در انتاریو بازگشایی شدند.


هفته گذشته وزارت بهداشت اعلام كرد كه برخی از محدودیتهای مراکز مراقبت های بهداشتی برداشته خواهد شد و مجوز بازگشایی مراکز دندانپزشکی نیز صادر می شود. مراکز دندانپزشکی موظف اند تا از گذاشتن مجلات در سالن های انتظار اجتناب کنند و تعداد بیماران در کلینیک ها باید به حداقل ممکن برسد.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top