کرونا و مالیات

کرونا و مالیات

با وجود هزینه های بالایی که پس از بحران ویروس کرونا دامن گیر کبک شده است، این استان برای بازگرداندن تعادل، نیازی به افزایش مالیات ندارد.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top