کتر بانی هنری مسئول بهداشت بریتیش کلمبیا گفت: برقراری ارتباط شهروندان با آشنایان و افراد دیگر بستگی به شرایط آن خانواده دارد.

کتر بانی هنری مسئول بهداشت بریتیش کلمبیا گفت: برقراری ارتباط شهروندان با آشنایان و افراد دیگر بستگی به شرایط آن خانواده دارد.


وی افزود:اگر در یک خانواده بچه‌ها به مدرسه و والدین به سر کار برگشته‌اند، بهتر است روابط محدود بماند اما اگر همچنان از منزل کار می‌کنند، شاید بتوان ارتباطات احتماعی را افزایش داد

او ادامه داد:با این وجود همواره سعی در محدود کردن ارتباطات با دیگر خانواده ها و رعایت فاصله اجتماعی باید در نظر گرفته شود زیرا همین امر باعث شده شیوع بیماری در استان بیشتر از سایر استانها کنترل شود
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top