بحران مالی در تورنتو منجر به کاهش خدمات حمل و نقل عمومی خواهد شد.

بحران مالی در تورنتو منجر به کاهش خدمات حمل و نقل عمومی خواهد شد.


همانند بسیاری از بیزینس ها، دولت ها و استان ها، شهردار تورنتو آقای جان توری نیز در بحران مالی قرار دارد. او در سخنرانی خود لیستی تکان دهدن از کاهش خدمات از جمله خدمات تی تی سی ارائه داده است و اعلام کرده است که دولت در بحران کرونا 1/5 میلیارد دلار ضرر متحمل شده است. او همچنین گفت که بدون حمایت مالی فوری، تورنتو نیز همانند بسیار از شهرهای کانادا با کاهش ارائه خدمات روبرو خواهد شد و همه بیزینس ها و برنامه های دولت فدرال و استانی که هفته ها در راستای بهبود اوضاع اقتصادی تلاش کرده بودند، آسیب خواهند دید.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top