افراد در تورنتو خواستار دایره های فاصله اجتماعی در پارک ها شده اند.

افراد در تورنتو خواستار دایره های فاصله اجتماعی در پارک ها شده اند.


با گرم شدن هوا، این روزها افراد بیشتر و بیشتر به پارک ها رو آورده اند و مشکلات زیادی ناشی از عدم رعایت فاصله به وجود آمده است. از این رو افراد خواستار پیاده کردن ایده ی دایره های فاصله اجتماعی شدند. این ایده اولین بار در پار ک های سن فرنسیسکو و بروکلین اجرا شده است. شهردار تورنتو، جان توری نیز در کنفرانس خبری اعلام کرد که این ایده، طرحی کاربردی و آسان برای آسان نمودن رعایت فاصله میان افراد است.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top