بازگشایی زودهنگام مدارس در کبک

بازگشایی زودهنگام مدارس در کبک


کبک قصد دارد تا مدارس و نیز مهدکودک ها را زودتر از هر یک از استان های دیگر بازگشایی کند. برخی از مدارس از همین امروز کار خود را شروع کرده اند. البته مقامات اعلام کرده اند تمام قوانین بهداشتی و فاصله گذاری به خوبی در مدارس اجرا خواهد شد.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top