نگرانی نخست وزیر از شرایط کبک

نگرانی نخست وزیر از شرایط کبک


پس از اینکه مقامات کبک خسارات اقتصادی تعطیلی کسب و کار ها را برآورد کرده و تصمیم به بازگشایی زودهنگام کسب و کار ها و لغو محدودیت ها در این استان گرفتند، مقامات دولت فدرال از این موضوع ابراز نگرانی کرده و بیان کردند این کار موجب شیوع مجدد بیماری و به خطر افتادن جان افراد بیشتری خواهد شد. شخص نخست وزیر نیز در این رابطه ابراز نگرانی شدید کرده است.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top