کانادا پول ماسک های چینی را به طور کامل پرداخت نخواهد کرد

کانادا پول ماسک های چینی را به طور کامل پرداخت نخواهد کرد


نخست وزیر اعلام کرد که کانادا پول ماسک های چینی را به طور کامل پرداخت نخواهد کرد زیرا این ماسک ها تطابق 100% با استانداردهای کانادا را ندارند.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top