با بازگشایی فروشگاه هادر کانادا خبری از تخفیف و حراج نیست!

با بازگشایی فروشگاه هادر کانادا خبری از تخفیف و حراج نیست!


جان توری شهردار تورنتو از فروشگاه ها خواست تا پس از بازگشایی، تخفیف و حراج نزنند. جای توری دیروز اعلام کرد که تعداد زیادی از مشاغل از هفته آینده بازگشایی خواهند شد اما موضوع مهم این است که علاوه بر استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی، فروشگاه ها نباید تخفیف داشته باشند و از این طریق از هجوم آوردن افراد به خرید، جلوگیری کنند.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top