کمک هزینه دولت کانادا برای کارمندان بخش خصوصی تا پس از ماه جون ادامه خواهد یافت.

کمک هزینه دولت کانادا برای کارمندان بخش خصوصی تا پس از ماه جون ادامه خواهد یافت.


جاستین ترودو اعلام کرد به منظور جلوگیری از بیکاری و آمادگی برای بازگشایی و از سر گیری اقتصاد، کمک هزینه و حمایت ۷۵ درصدی حقوق کارکنان (847 دلار در هفته) تا پس از ماه جون نیز ادامه خواهد داشت.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top