افزایش مصرف سیگارهای الکترونیکی میان جوانان  16 تا 19 سال!

افزایش مصرف سیگارهای الکترونیکی میان جوانان 16 تا 19 سال!


مطابق تحقیقات انجام شده در دو سال اخیر، مصرف سیگارهای الکترونیکی در بین نوجوانان کانادایی افزایش داشته است و تا زمانی که قوانین جدی در جهت منع مصرف تصویب نشود، نشانه های از کاهش دیده نخواهد شد. میزان استفاده از این سیگارها 8/4 درصد در سال 2017 بود که به 17/8 درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top