انتاریو بالاخره پس از گذراندان روزهای سخت، نسبت به بیرون آمدن افراد به خیابان ها چراغ سبز نشان داد.

انتاریو بالاخره پس از گذراندان روزهای سخت، نسبت به بیرون آمدن افراد به خیابان ها چراغ سبز نشان داد.


شهردار جان توری امروز در اطلاعیه ای بیان کرد که هشدارهای مقامات بهداشت عمومی در مورد ماندن افراد در خانه در زمان خود امکان پذیر بود اما ما می دانیم که مردم نمی توانند برای همیشه در خانه بمانند. آنها برای حفظ سلامت خود نیاز دارند تا به بیرون بروند و تا زمانی که فاصله خود را با افراد دیگر رعایت کنند مشکلی پیش نخواهد آمد. تا امروز ما بر خانه ماندن افراد تمرکز می کردیم، اما از امروز به بعد به رعایت فاصله اجتماعی تمرکز خواهیم کرد.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top