کانادا تا آخر سال ۱۵ درصد از کشتزارهای خود را از دست می دهد.

کانادا تا آخر سال ۱۵ درصد از کشتزارهای خود را از دست می دهد.


مطابق گفته یک کارشناس کشاورزی، کشاورزان کانادایی با کمبود نیروی کار، تعطیلی کارخانه‌های فرآوری و تغییرات چشمگیر تقاضا مواجه هستند و متاسفانه شرایط برای کشاورزان بدتر هم خواهد شد. دکتر Sylvain Charlebois، مدیرAgri-food Analytics Lab اعلام کرده که کانادا تا آخر سال، ممکن است ۱۵ درصد از کشتزارهای خود را از دست بدهد.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top