ثبات در بازار مسکن کانادا

ثبات در بازار مسکن کانادا


برخی از کارشناسان معتقد هستند قیمت مسکن در کانادا تا سالها ثابت خواهد ماند و حتی ممکن است کاهش نیز داشته باشد. یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در کانادا ورود مهاجران جدید است که تقاضا برای مسکن را بالا می برد اما با وضعیت فعلی، قطعا شاهد کاهش ورود مهاجران جدید به کانادا خواهیم بود و به همین دلیل پیش بینی می شود قیمت مسکن ثابت مانده یا روند کاهشی داشته باشد.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top