تغییرات رفتاری در ادارات در دوران بعد از کرونا

تغییرات رفتاری در ادارات در دوران بعد از کرونا


این روزهای خبرهایی به گوش می رسد که با وجود این که کروناویروس هنوز کنترل نشده است، ادارت و بسیاری از مشاغل قرار است فعالیت خود را از سر بگیرند. به همین دلیل باید خود را برای تغییرهای رفتاری گسترده در محیط کار آماده کنید تا بتوانید پروتکل های بهداشتی را به طور کامل رعایت کنید.

در محیط های اداری ممکن است استفاده از ماسک الزامی شود، مجبور باشید برای استفاده از آسانسور در صف بایستید تا از شلوغ شدن آسانسور جلوگیری شود، فاصله بین میزها افزایش یابد، دمای بدن شما را چک کنند و در شرکت هایی که تعداد کارمندان آن ها زیاد و فضای آن ها کم است ممکن است ساعات کار را برای کارمندان شیفتی کنند.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top