حمایت مردم از ممنوع شدن خرید و فروش سلاح

حمایت مردم از ممنوع شدن خرید و فروش سلاح

ظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت مردم در شهر ها از تصمیم نخست وزیر برای محدود کردن حمل و نگهداری سلاح حمایت کرده اند. 52% شرکت کنندگان در نظرسنجی موافق ممنوعیت حمل و نگهداری سلاح بوده اند، 31% مخالف قوانین جدید ترودو بوده و 17% نیز نظر خاصی نداشته اند.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top