چرا پس از مرگ نمی توان انجام آزمایشات مرتبط به ویروس کرونا را انجام داد؟

چرا پس از مرگ نمی توان انجام آزمایشات مرتبط به ویروس کرونا را انجام داد؟


یک متخصص بیماری های واگیر دار در دانشگاه تورنتو می گوید که این موضوع که پس از مرگ نمی توان انجام آزمایشات را ادامه داد، باعث ایجاد محدودیت می شود. او می گوید که عدم انجام آزمایش پس از مرگ دانش پزشکان را از چگونگی شیوع ویروس کرونا جدید محدود می سازد.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top