جمعیت کانادا تا سال 2068 چقدر میشود؟

بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته انتظار دارند جمعیتشان تا 50 سال دیر کاهش یابد؛ اما کانادا با همه آنها فرق دارد! چرا که پیش بینی می شود ظرف نیم قرن آینده جمعیت کانادا به کمک جذب مهاجر افزایش چشمگیری داشته باشد. آنگونه که Statistics Canada گزارش داده است جمعیت کانادا تا سال 2068 ممکن است به بیش از 55 میلیون نفر برسد؛ حال آنکه در سال 2018 جمعیت کانادا حدود 37 میلیون نفر بوده است.

اما رشد جمعیت در کدام استان های کانادا بیشتر به چشم می خورد؟ طی 25 سال آینده جمعیت برخی استان ها و قلمروهای کانادا افزایش خواهد داشت در حالیکه برخی از استان ها هم با کاهش جمعیت مواجه خواهند بود.


در تمام پیش بینی ها مشخص است که جمعیت انتاریو در حال افزایش است و برآورد می شود تا سال 2043 حدود 20 میلیون ساکن این استان باشند؛ در حالی که هم اکنون تنها بالغ بر 14 میلیون نفر در انتاریو زندگی می کنند. از سوی دیگر، طی 25 سال آینده، استان آلبرتا بیشترین افزایش جمعیت را در بین استان ها و نواحی کانادا خواهد داشت و تا سال 2043 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت این استان اضافه خواهد شد.     

در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که دو استان انتاریو و آلبرتا تا سال 2043 بیشترین افزایش جمعیت را خواهند داشت. اما به غیر از این دو استان،  چه آینده ای را برای جمعیت سایر استان های کانادا می توان تصور کرد؟ برای نمونه جمعیت استان های منیتوبا و ساسکاچوان نیز طی 25 سال آینده افزایش جمعیت را خواهند داشت. وقتی سال 2043 فرا برسد، جمیت این دو استان مجموعا بیشتر از کل استان کبک خواهد بود. 


اکثر پیش بینی های جمعیتی/مهاجرتی حاکی از این هستند که جمعیت استان کبک با کندی بیشتری نسبت به سایر استان های کانادا به پیش می رود. سهم کبک در مجموع جمعیت کانادا در سال 2018 حدود 22 درصد بوده است اما Statistics Canada برآورد کرده که تا سال 2043 این سهم به 20 درصد خواهد رسید و به عبارتی 2 درصد از جمعیت کبک کاهش خواهد یافت.

اما برای آینده جمعیتی استان های آتلانتیک، نمایی منفی و کاهنده تصور شده است. از سوی دیگر، در تمام سناریو ها پیش بینی می شود که تا 25 سال دیگر، جمعیت سه قلمرو کانادا یعنی یوکان، نوناووت و قلمروهای شمال غرب افزایش داشته باشد و در عین حال سهم آنها از کل جمعیت کانادا حدود 0.3 درصد باقی بماند.                                                                                                                                        

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با کارشناسان کانادا ایکس در ارتباط باشید.                                                                                                                
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top