برنامه تحصیلی/ Study Plan

استادی پلن به آفیسر ویزا توضیح میدهد که چرا شما میخواهید در کشور کانادا تحصیل کنید و دوره ی تحصیلی مورد نظر چه کمکی در راستای اهداف تحصیلی و کاری به شما میکند. با توجه به اهمیت بالای استادی پلن در اخذ ویزای دانشجویی کانادا باید در نوشتن آن بسیار دقت کردچگونه استادی پلن بنویسیم؟

برای نوشتن استادی پلن خوب باید مختصر و درعین حال واضح و دقیق بنویسید. نیازی نیست تمامی زندگی خود را شرح دهید. بلکه باید بگویید ادامه تحصیل در کانادا چه کمکی در راستای تحصیلات کنونی و آینده کاری به شما خواهد کرد.

چند نکته درباره نوشتن استادی پلن کانادا:

.1  سعی کنید همه ی سوالات را در یک صفحه توضیح دهید و بیشتر از دو صفحه ننویسید.

2. اطلاعات نادرست نویسید.

 .3به مطالب اصلی بپردازید و زیاد وارد حاشیه نشوید. نوشتن چند پاراگراف درباره اینکه چرا رویای ادامه تحصیل در کانادا را دارید اشتباه است باید توضیح دهید که چگونه تحصیل در کانادا در دوره ی مد نظر به شما در راستای تحصیلی کنونی و آینده کاری کمک خواهد کرد و چرا این امکان در ایران فراهم نیست.

4. از کسی که مهارت نوشتاری خوبی در زبان انگلیسی بخواهید که استادی پلن شما را بخواند و ویرایش کند.

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با کارشناسان کانادا ایکس در ارتباط باشید.

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top