اسکار 2019

دامی شی، مهاجر کانادایی اهل چین برنده ی اسکار بهترین انیمیشن کوتاه و رایکا زهتابچی اهل ایران برنده ی اسکار بهترین مستند کوتاه شدند
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top