مربی هشتاد و یک ساله تپ دنس در کلگری

 برندا بافالینو مربی فوق العاده ماهر رقص تَپ در کلگری است که با وجود هشتاد و یک سال سن، هنوز با انرژی و شور و شوق تحسین برانگیز به تدریس رقص تَپ به هنرجویان میپردازد 
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top