بودجه اختصاصی برای کمک به خانواده ها در بریتیش کلمبیا

دولت بریتیش کلمبیا در سال جدید بر بهبود شرایط اقتصادی خانواده ها تمرکز ویژه ای دارد. بریتیش کلمبیا برای کاهش قیمت مسکن، فراهم سازی امکانات مراقبت از کودکان و کاهش هزینه های مربوط به بهداشت و درمان بودجه ای اختصاصی در نظر گرفته است
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top