اهدای دویست میلیون دلار به دانشگاه مک گیل

آقای جان مکال و همسرش خانم مارسی مکال، بنیانگذاران بنیاد مکال مکبین، دویست میلیون دلار به دانشگاه مک گیل اهدا کردند. این بیشترین مبلغ اهدایی توسط یک زوج در تاریخ کانادا است
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top