دو برابر شدن فرصت درخواست مجوز کار پس از فارغ التحصیلی

اداره مهاجرت کانادا در چهاردهم فوریه اعلام کرد که از این پس دانشجویان خارجی تا صد و هشتاد روز پس از فارغ التحصیلی فرصت دارند تا برای اخذ مجوز کار اقدام کنند. پیش تر، این فرصت تنها نود روز بود
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top