دایره

 

افراد در تورنتو خواستار دایره های فاصله اجتماعی در پارک ها شده اند.


ویزای کار کانادا با وجود داشتن سوء پیشینه ممکن است؟


کار دانشجویی در پردیس دانشگاه های کانادا

شما به عنوان دانشجو و اهل علم و تحقیق می توانید به کارهای تدریس، تحقیق و آزمایش در موسسات و کارآموزی داخل بیمارستان بپردازید؛ این کارها ممکن است بیرون از محدوده پردیس دانشگاه های کانادا باشد اما دارای ارتباطات و انجمن هایی با دانشگاه های کانادا نیز ه

Make Your Dream

Make Your Life


Top