اکتبر

 

کبک در جذب مهاجران در سال 2019 کم کار تر بوده است


اتفاقات مهاجرتی کانادا در سال 2019

سال 2019 هرچه در سیستم فدرال آرامش و ثبات برقرار بود در سیستم کبک با تغییر برنامه ها شرایط متفاوتی ایجاد شد

انتخابات فدرال کانادا در ماه اکتبر


چند جاذبه توریستی کانادا


Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top