انتخابات

 

اتفاقات مهاجرتی کانادا در سال 2019

سال 2019 هرچه در سیستم فدرال آرامش و ثبات برقرار بود در سیستم کبک با تغییر برنامه ها شرایط متفاوتی ایجاد شد

نتایج انتخابات کانادا و قدرت ترودو برای حزب لیبرال


انتخابات فدرال کانادا در ماه اکتبر


Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top