اجتماعی

 

کتر بانی هنری مسئول بهداشت بریتیش کلمبیا گفت: برقراری ارتباط شهروندان با آشنایان و افراد دیگر بستگی به شرایط آن خانواده دارد.


آیا زنبورهای خطرناک و کشنده آسیایی بالاخره به انتاریو آمدند و کابوس بعدی سال 2020 شدند؟


افراد در تورنتو خواستار دایره های فاصله اجتماعی در پارک ها شده اند.


بازگشایی اپل استورها


با بازگشایی فروشگاه هادر کانادا خبری از تخفیف و حراج نیست!


انتاریو بالاخره پس از گذراندان روزهای سخت، نسبت به بیرون آمدن افراد به خیابان ها چراغ سبز نشان داد.


کار دانشجویی در پردیس دانشگاه های کانادا

شما به عنوان دانشجو و اهل علم و تحقیق می توانید به کارهای تدریس، تحقیق و آزمایش در موسسات و کارآموزی داخل بیمارستان بپردازید؛ این کارها ممکن است بیرون از محدوده پردیس دانشگاه های کانادا باشد اما دارای ارتباطات و انجمن هایی با دانشگاه های کانادا نیز ه

شرکت های برتر برای استخدام در کانادا در سال ۲۰۲۰


چرا کانادا محبوبیت زیادی دارد و برتری سیستم مهاجرتی کانادا


نمره آیلتس ساختگی سرابی دلنشین برای متقاضیان مهاجرت به کانادا


Make Your Dream

Make Your Life


Top